ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

18/05/2010

Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών Α΄βάθμιας εκπαίδευσης.

Filed under: Νομοθεσία — Γιώργος Κουκουμέλης @ 1:17 μμ

1. Ηλικία εγγραφής (Ν. 2327/95, ΦΕΚ 156 τ. Α΄, άρθ. 10)

Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι διετής και εγγράφονται σε αυτό νήπια που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων (4) ετών. Στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου εγγράφονται μαθητές που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία έξι (6) ετών.

2. Δικαιολογητικά εγγραφής (Π.Δ. 200/98 και 201/98, ΦΕΚ 161 τ. Α΄)

Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου απαιτούνται:

– Πιστοποιητικό γέννησης δήμου ή κοινότητας
– Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, από όπου φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια
– Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης                                                                                                                                                                                                                 – Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης                                                                                                                                                                                                              – Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης
– Αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο, κατά την κρίση του δ/ντή του σχολείου, αποδεικνύεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή

Τα ίδια δικαιολογητικά (μεταφρασμένα) απαιτούνται για την εγγραφή των αλλοδαπών μαθητών, καθώς και για την εγγραφή των παιδιών στο νηπιαγωγείο.

Οι εγγραφές στο δημοτικό σχολείο και στο νηπιαγωγείο γίνονται το χρονικό διάστημα από 1 έως 21 Ιουνίου.

3. Μετεγγραφές μαθητών (Π.Δ. 201/98, ΦΕΚ 161 τ. Α΄)

Οι μετεγγραφές μαθητών από ένα σχολείο σε άλλο πραγματοποιούνται εφόσον συντρέχει κάποιος από τους λόγους που προβλέπονται στο Π.Δ. 201/98, ένας από τους οποίους είναι η μετοίκηση της οικογένειας του μαθητή.

Την αίτηση μετεγγραφής υποβάλλει στο δ/ντή του σχολείου ένας από τους γονείς του μαθητή. Σε περίπτωση διάστασης των γονέων, δεκτή γίνεται η αίτηση του γονέα που έχει τη επιμέλεια, όπως αυτό αποδεικνύεται από την προσκόμιση σχετικής δικαστικής απόφασης.

Κατά τη μετεγγραφή τους οι μαθητές εγγράφονται πάντα σε τάξη αντίστοιχη (ή μικρότερη) της χρονολογικής τους ηλικίας.

4. Προαγωγή μαθητών (Π.Δ. 8/95, ΦΕΚ 3 τ. Α΄, Π.Δ. 121/95, ΦΕΚ 75 τ. Α΄)

Οι μαθητές στο δημοτικό σχολείο προάγονται εφόσον δεν απουσιάζουν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το μισό του διδακτικού έτους και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις κατά την αξιολόγησή τους:
– Α΄ και Β΄ τάξεις: Να ανταποκρίνονται στα στοιχεία αξιολόγησης που προβλέπονται από το Π.Δ. 8/95.
– Γ΄ και Δ΄ τάξεις: Στους τελικούς μέσους όρους των μαθημάτων να μην υπερισχύουν οι χαρακτηρισμοί Δ.
– Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις: Ο γενικός μέσος όρος των μαθημάτων να μην είναι μικρότερος από 4,5.
Σε αντίθετη περίπτωση επαναλαμβάνουν την τάξη.

Εδώ η εγκύκλιος του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Να διατηρηθεί μέχρι

Βαθμός ασφαλείας

Μαρούσι,      17 -5-2010

Αριθ. Πρωτ.                 Βαθμός Προτερ.

Φ.6/249/ 56404 /Γ1

ΠΡΟΣ :   1.Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας (έδρες τους)

               2. Προϊσταμένους Παιδαγωγικής & Επιστημονικής Καθοδήγησης (μέσω Περιφ. Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.)

               3. Σχολικούς Συμβούλους Π.Α. & Δημ.Ε. (μέσω Δ/νσεων Π.Ε.)

               4. Δ/νσεις  και Γραφεία Π.Ε. της χώρας (έδρες τους)

               5. Δημ. Σχολεία & Νηπ/γεία της χώρας (μέσω Δ/νσεων & Γραφείων Π.Ε.)

 

         Θέμα : Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο

         Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 7, παρ.1 των Π.Δ. 200/98 & 201/98 (ΦΕΚ 161Α) όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 7, παρ.3 του Ν. 2817/1995 (ΦΕΚ 78Α), οι εγγραφές των μαθητών για κάθε σχολικό έτος πραγματοποιούνται από 1 έως 21 Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους.

        1. Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή των νηπίων στο Νηπιαγωγείο ορίζονται από το άρθρο 7, παρ. 2 του Π.Δ. 200/98 (ΦΕΚ 161Α)

        2. Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή των μαθητών στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου ορίζονται από:

        α) Το άρθρο 7, παρ. 3 του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161Α)

        β) Το άρθρο 27  του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159Α)

        Σύμφωνα με σχετική διάταξη που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, για το σχολικό έτος 2010-2011 οι μαθητές εγγράφονται στην Α΄τάξη του Δημοτικού Σχολείου, χωρίς να απαιτείται ως δικαιολογητικό εγγραφής  η Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου. Προκειμένου όμως, το Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. να προβεί στην καταμέτρηση των μαθητών που δεν φοίτησαν σε Νηπιαγωγεία (Δημόσια ή Ιδιωτικά), οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων θα χορηγούν βεβαίωση φοίτησης στα νήπια που αποφοιτούν από Δημόσια ή Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία που διαθέτουν άδεια ίδρυσης από Υπ.Παιδείας και άδεια λειτουργίας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 6 του Π.Δ. 200/98 (Υπόδειγμα 2ο). Η καταμέτρηση των μαθητών που διαθέτουν ή όχι βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο θα γίνει από τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων.

        Επιπλέον, σύμφωνα με τη με αρ.πρωτ. 91109/Γ2/10-7-2008 εγκύκλιο του Υπ.Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ,, οι αλλοδαποί μαθητές που δε δύνανται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης μπορούν να εγγραφούν στα σχολεία με ληξιαρχική πράξη γέννησης.

        Σχετικά με το Βιβλίο Μητρώου και Προόδου των μαθητών και το αλφαβητικό ευρετήριο αυτών  ισχύουν όσα ορίζονται από το άρθρο 6 του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161Α).

        Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι στα έντυπα και στους Τίτλους  που χορηγούνται από τα Σχολεία Π.Ε. θα αναγράφεται το νέο λογότυπο του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., όπως σας έχει κοινοποιηθεί από τις προϊστάμενες αρχές.

       

   Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

 Εσωτερική Διανομή:

1.  Γραφείο κας Υφυπουργού                                                                                                                                                                                                                                       2.  Γραφείο κου Γεν. Γραμματέα                                                                                                                                                                                                                                   3.  Γραφείο κου Ειδ. Γραμματέα ΠΕ & ΔΕ                                                                                                                                                                                                                4.  Δ/νση Σπουδών Π.Ε. Τμήμα Γ΄  

Πηγή : 1. http://www.ypepth.gr/el_ec_page75.htm

              2. http://www.alfavita.gr/ank_b/ank19_5_10_1332.php

Advertisements

Σχολιάστε »

Δεν υπάρχουν σχόλια.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Blog στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: