ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

18/05/2010

Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών Β΄βαθμιας εκπαίδευσης.

Filed under: Νομοθεσία — Γιώργος Κουκουμέλης @ 1:29 μμ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

1.Η εγγραφή μαθητού στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο πραγματοποιείται από τότεπου αποκτά το δικαίωμα φοίτησης.

2.Το δικαίωμα αυτό αποκτά ο μαθητής είτε με τίτλο ισχυρό για εγγραφή χωρίς εξετάσεις ή ύστερα από εξετάσεις, όπου προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

3.Ως εγγραφή νοείται η μοναδική και πρώτη καταχώρηση των στοιχείων του μαθητή που προβλέπονται από το άρθρο 10 των Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 294/79, στοΑτομικό δελτίο του και στο Μητρώο μαθητών του σχολείου.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Εγγραφές στα Γυμνάσια και Λύκεια γίνονται μόνο για τους μαθητές οι οποίοι για πρώτη φορά θα φοιτήσουν στη Α’ (πρώτη) τάξη.

1.Για την εγγραφή μαθητή στην Α’ τάξη των Γυμνασίων, που έχουν έδρα εκτός των αστικών κέντρων, ο γονέας κάθε μαθητή καταθέτει μέχρι 15 Ιουνίου, το αργότερο, στο Δημοτικό σχολείο, στην Στ» τάξη του οποίου φοιτά, σχετική δήλωση εγγραφής σε ένα από τα Γυμνάσια που λειτουργούν εκτός των αστικών κέντρων της περιοχής. Οι δηλώσεις αυτές παραμένουν στο Δημοτικό σχολείο. Με ευθύνη του Διευθυντή του Δημοτικού σχολείου τα απολυτήρια μαζί με ονομαστική κατάσταση διαβιβάζονται στο Γυμνάσιο του προορισμού τους με απόδειξη.

2.Μαθητές που αποφοίτησαν από το Δημοτικό Σχολείο τα προηγούμενα σχολικά
έτη και επιθυμούν να εγγραφούν στην Α’ τάξη του Γυμνασίου καταθέτουν το απολυτήριο που έχουν στα χέρια τους στο Γυμνάσιο στο οποίο δικαιούνται να εγγραφούν.

3.Για την εγγραφή στην Α’ τάξη των Γυμνασίων που λειτουργούν στα αστικά κέντρα ακολουθείται η ίδια διαδικασία, πλην όμως η διαβίβαση των τίτλων στα Γυμνάσια γίνεται με κοινή απόφαση των αρμοδίων Προϊστάμενων Διεύθυνσης ή Γραφείου Δ.Ε. και Α/θμιας Εκπ/σης με την οποία ορίζεται ποιων Δημοτικών σχολείων οι απόφοιτοι εγγράφονται υποχρεωτικά σε κάθε Γυμνάσιο.
Ο περιοριστικός αυτός όρος δεν ισχύει για εγγραφή σε Ιδιωτικά Γυμνάσια των αστικών κέντρων.

4.Για την εγγραφή μαθητών στην Α’ τάξη Λυκείου οι τίτλοι απόλυσης των μαθητών του Γυμνασίου διαβιβάζονται στο αντίστοιχο Λύκειο υπηρεσιακά και με απόδειξη. Για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αντίστοιχο Λύκειο τότε οι τίτλοι αυτοί διαβιβάζονται στο Λύκειο της προτίμησής τους εφόσον έχει έδρα εκτός των αστικών κέντρων, για δε την εγγραφή σε Λύκειο που ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Προϊστάμενου της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Δ/θμιας Εκπ/σης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του Π.Δ. 104/79.

5.Για την εγγραφή στην Α’ τάξη του Λυκείου των μαθητών που προέρχονται από Ιδιωτικά Γυμνάσια η διαβίβαση των τίτλων γίνεται στο Ιδιωτικό Λύκειο της προτίμησης τους ή στο πλησιέστερο προς την μόνιμη κατοικία τους Λύκειο των αστικών κέντρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 104/79 και με σχετική δήλωση του γονέα.

6.Μαθητές κάτοχοι τίτλων ξένων σχολείων που λειτουργούν στην αλλοδαπή εγγράφονται στα σχολεία σύμφωνα με τις Ειδικές διατάξεις που ισχύουν γι’αυτά (Π.Δ.155/78).

7.Με τον όρο »αστικά κέντρα» νοούνται οι πόλεις στις οποίες λειτουργούν περισσότερα από ένα ομοιότυπα σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης.

8.Εγγραφές μαθητών μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του σχολικού έτους στο οποίο αναφέρεται η εγγραφή αυτή. Μετά την ημερομηνία αυτή και μέσα σε 10 ημέρες, από αυτή, η εκπρόθεσμη εγγραφή υπόκειται στην έγκριση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Δ.Ε. Εγγραφή μαθητή μετά τη 10η ημέρα από την έναρξη των μαθημάτων δεν επιτρέπεται.

9.Για το χρονικό διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων μέχρι την ημερομηνία της εκπρόθεσμης εγγραφής οι απουσίες των μαθητών λογίζονται στο ακέραιο και καταχωρούνται στο βιβλίο φοίτησης.

10.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων ο οικείος Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Β/θμιας Εκπ/σης ή της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου μπορεί με απόφασή του να εγκρίνει οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος, την εκπρόθεσμη εγγραφή μαθητών που προέρχονται από ξένα ή αναγνωρισμένα Ελληνικά σχολεία που λειτουργούν στην αλλοδαπή εφόσον έχουν το δικαίωμα αυτό κατά τις ειδικές για κάθε περίπτωση ισχύουσες διατάξεις. Για τους μαθητές αυτής της κατηγορίας δεν ισχύει η διάταξη 9 του άρθρου αυτού.

11.Για την πρώτη εγγραφή μαθητών στα εσπερινά Γυμνάσια και Λύκεια απαιτείται δήλωση του εργοδότη ή βεβαίωση της υπηρεσίας του ότι εργάζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η δήλωση του εργοδότη θεωρείται από την αστυνομική αρχή ή το Διευθυντή του εσπερινού σχολείου στο οποίο επιθυμεί να εγγραφεί για το γνήσιο της υπογραφής. Προκειμένου για μαθητές που ασκούν δικό τους επάγγελμα απαιτείται βεβαίωση της αστυνομικής αρχής με την οποία βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος ασκεί δικό του επάγγελμα, βιοποριστικά (και παρ. 6, άρθ. 1Ε/327/8, παρ. 14 άρθρο 5 ΣΤ5/71/3-12-86 κοινή απόφαση των Υπουργείων Προεδρίας και Παιδείας για τα Τ.Ε.Λ. και τις Τ.Ε.Σ.)

12.Με την παραλαβή των τίτλων που διαβιβάζονται υπηρεσιακά οι Διευθυντές
των σχολείων προβαίνουν αυτεπάγγελτα στην καταχώρηση των στοιχείων που προβλέπονται από το άρθρο 10 στο Ατομικό Δελτίο και στο Μητρώο Μαθητών.

13.Η πλήρωση των κενών θέσεων γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
(Π.Δ. 155/78, άρθρο 12)

1.1. Μαθητές νομίμως λειτουργούντων ιδιωτικών ελληνικών σχολείων του
εξωτερικού για την εγγραφή τους ή μετεγγραφή τους σε αντίστοιχο δημόσιο σχολείο του εσωτερικού ή ανεγνωρισμένου του εξωτερικού ως και για την απόκτηση τίτλου σπουδών ισοτίμου των δημοσίων σχολείων, υποβάλλονται σε κατατακτήρια εξέταση, προαγωγική ή απολυτήρια, που διεξάγεται με τις ισχύουσες διατάξεις. Η εξέταση αυτή γίνεται και από τον σύλλογο των διδασκόντων ανεγνωρισμένου ελληνικού σχολείου του εξωτερικού, μετά από έγκριση, κατά περίπτωση, από την Υπηρεσία Εκπ/σεως Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του ΥΠΕΠΘ.

2.2. Οι χορηγούμενοι από τα δημόσια σχολεία Γενικής Εκπαιδεύσεως της Κύπρου τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται ως ισότιμοι με τους χορηγούμενους από τα αντίστοιχα
δημόσια σχολεία του εσωτερικού. Για τους μαθητές των ιδιωτικών ελληνικών σχολείων της Κύπρου ισχύουν οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ (Π.Δ. 104/79, άρθρο 9)

1.Για τους μαθητές που εγγράφονται για πρώτη φορά στο Γυμνάσιο ή Λύκειο
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 8 ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέλθει στη Διεύθυνση του σχολείου, μέχρι την προηγούμενη από την έναρξη των μαθημάτων ημέρα, στο οποίο εγγράφεται για πρώτη φορά για να δηλώσει ότι είναι νόμιμος κηδεμόνας του μαθητή.

2.Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι κηδεμόνες των μαθητών που ήδη είναι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΑ (Π.Δ. 104/79, άρθρο 10)

1. Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Ατομικό δελτίο ενός μαθητή κατά την πρώτη εγγραφή σε ένα σχολείο και κατά τη διάρκεια φοίτησης του σ’ αυτό είναι: Στοιχεία ταυτότητας: Επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, επάγγελμα πατέρα, έτος γεννήσεως. Δήμος ή Κοινότητα στον οποίο είναι γραμμένος ο μαθητής, αριθμός μητρώου ή δημοτολογίου, θρήσκευμα.

Στοιχεία εισόδου: Το είδος του τίτλου εγγραφής.
Στοιχεία επίδοσης: Αναλυτική και γενική κατά μάθημα βαθμολογία προφορική και
γραπτή και το ετήσιο αποτέλεσμα.
Στοιχεία φοίτησης και διαγωγής: Σύνολο απουσιών κατά τρίμηνο, επιβαλλόμενες ποινές ή διακρίσεις τιμητικές, μετά από πράξη αρμοδίου οργάνου.
Στοιχεία εξόδου: Το είδος του τίτλου βάσει του οποίου απολύεται ή μετεγγράφεται μαθητής. (Π.Δ. 294/79, άρθρο 9, παρ. 2γ).
Στοιχεία κηδεμόνος: Επώνυμο, Ονομα και διεύθυνση του κηδεμόνος. (Ατομικό δελτίο μόνο).

ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ (Π.Δ. 104/79, άρθρο 11)

Οι κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του παρόντος Π.Δ. εγγραφόμενοι στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο εντάσσονται σε τάξεις ως ακολούθως:

1.Στην Α’ τάξη όσοι έχουν τίτλο ισχυρό από δημοτικό σχολείο, οι μη προαχθέντες από τάξη αυτή στη Β’, και όσοι μετεγγράφησαν από άλλο σχολείο για αυτή την τάξη.

2.Στη Β’τάξη όσοι προήχθησαν από την Α’τάξη, όσοι δεν προήχθησαν από την τάξη αυτή στην Γ’τάξη, και όσοι μετεγγράφησαν από άλλο σχολείο για αυτή την τάξη.

3.Στη Γ’τάξη όσοι προήχθησαν από την Β’τάξη, όσοι υποχρεούνται να επαναλάβουν την τάξη αυτή, και όσοι μετεγγράφησαν από άλλο σχολείο για αυτή την τάξη.

4.Στην Δ’τάξη των εσπερινών σχολείων όσοι προήχθησαν από την Γ’τάξη των εσπερινών σχολείων, όσοι μετεγγράφην από άλλο σχολείο για την τάξη αυτή, και όσοι
υποχρεούνται να επαναλάβουν την τάξη αυτή.

5.Οσοι μετεγγράφονται από εσπερινό σε ημερήσιο εντάσσονται σε τάξεις σύμφωνα με προβλεπόμενα από το άρθρο 18 του παρόντος Π.Δ. (ΥΠΕΠΘ-Ε3/327/6-4-84 ΦΕΚ 268Β’/84) Αρθρο 2

Περιπτώσεις εγγραφών
Εκτός των μαθητών που φοιτούν στα ΤΕΛ ή στις ΤΕΣ και προαγόμενα εγγράφονται στην επόμενη τάξη,εγγράφονται:

Α’. Στα ΤΕΛ:

1. Στην Α’ τάξη:

α) Κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου του Ν.309/79 ή ενδεικτικού Γ’ τάξης, εξαταξίου γυμνασιου.
β) Πτυχιούχοι κατωτέρας τεχνικής ή επαγγ/κής σχολής ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ.
γ) Μαθητές τεχνικών ή επαγγελματικών σχολών (νέου τύπου) του Ν.576/77.

2. Στην Β’ τάξη:

α) Πτυχιούχοι Τεχνικών και επαγγ/κών σχολών (νέου τύπου ) του Ν.576/77.
β) Κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου γενικής εκπαίδευσης.
γ) Πτυχιούχοι οποιουδήποτε τομέα τεχνικών ή επαγγελματικών λυκείων σε
οποιονδήποτε τομέατεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου για απόκτηση άλλου πτυχίου.
δ) Τελειόφοιτοι μαθητές γενικών λυκείων που δεν έχουν πάρει απολυτήριο γιατί έμειναν στην Γ’ τάξη σε ένα ή περισσότερα μαθήματα.

3. Στην Γ’ τάξη:

α) Κάτοχοι απολυτηρίου τεχνικού ή επαγγ/κού λυκείου που δεν πήραν πτυχίο ειδικότητας επειδήστη Γ’ τάξη παρακολούθησαν δέσμη προπαρασκευαστικών μαθημάτων. Η εγγραφήαυτη πραγματοποιείται σε τμήμα του τομέα που οι μαθητές παρακολούθησαν στη Β’ τάξη, για να αποκτήσουν πτυχίο ειδικότητας.
β) Πτυχιούχοι τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων για απόκτηση πτυχίου του ίδιου τομέα και διαφορετικού τμήματος.
γ) Μαθητές τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων που δεν έχουν πάρει ούτε πτυχίο ειδικότητας επειδή στη Γ’ τάξη παρακολούθησαν δέσμη προπαρασκευαστικών μαθημάτων ούτε απολυτήριο γιατί ως τελειόφοιτοι απέτυχαν σε ένα ή περισσότερα μαθήματα. Η εγγραφή τους πραγματοποιείται σε τμήμα του τομέα που παρακολούθησαν στη Β’ τάξη.

Β’. Στις ΤΕΣ του Ν.576/77:

1. Στην Α’ τάξη:

α) Κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου του Ν.309/79 ή ενδεικτικού Γ’ τάξης,
εξαταξίου γυμνασιου.
β) Πτυχιούχοι κατωτέρας τεχνικής ή επαγγ/κής σχολής ή σχολής μαθητείας
του ΟΑΕΔ.
γ) Μαθητές λυκείων γενικής ή τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
δ) Πτυχιούχοι οποιουδήποτε τμήματος των σχολών αυτών σε οποιοδήποτε τμήμα
για απόκτηση άλλου πτυχίου.
ε) Τελειόφοιτοι μαθητές γενικών τεχνικών, και επαγγελματικών λυκείων που
δεν έχουν πάρει απολυτήριο ή πτυχίο γιατί έμειναν στην Γ’ τάξη σε ένα ή περισσότερα μαθήματα.

2. Στην Β’ τάξη:

α) Πτυχιούχοι Τεχνικών και επαγγ/κών σχολών (νέου τύπου ) στο ίδιο Τμήμα
απο το οποίο έχουν
πάρει πτυχίο αλλά σε διαφορετική κατεύθυνση.
β) Πτυχιούχοι τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων για απόκτηση πτυχίου
για απόκτηση πτυχίου
κατεύθυνσης τμήματος η οποία δεν υπάρχει ως τμήμα στον αντίστοιχο τομέα του
τεχνικού ή επαγγ/κού
λυκείου.

Αρθρο 3

Δικαιολογητικά εγγραφής

Για την εγγραφή μαθητή απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Για όλες τις περιπτώσεις του προηγούμενου άρθρου, πλην των περιπτώσεων Α(1γ,2δ,3γ) και Β(1γ και ε), επικυρομένο αντίγραφο (και όχι απλό φωτοαντίγραφο ή φωτοτυπία) του απολυτηρίου ή πτυχίου. Για την περίπτωση Α'(1γ) απαιτείται η υπηρεσιακή διαβίβαση στο λύκειο του τίτλου εγγραφής στην τεχνική και επαγγ/κή σχολή. Για την περίπτωση Β(1γ) απαιτείται η υπηρεσιακή διαβίβαση στη σχολή του ατομικού δελτίου του μαθητή (Π.Δ. 639/82 ΦΕΚ 130Α’). Για τις περιπτώσεις Α'(2δ,3γ) και Β(1ε) απαιτείται πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης του μαθητή απο το λύκειο στο οποίο ειναι τελειόφοιτος.
Στις περιπτώσεις εγγραφής του προηγούμενου άρθρου αν έχει κατατεθεί ή θα κατατεθεί πρωτότυπος τίτλος (απολυτήριο γενικού ή τεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου ή πτυχίο τεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής) αυτός επιστρέφεται αν ζητηθεί με αίτηση αφού κρατηθεί επικυρωμένο αντίγραφο (όχι απο φωτοαντίγραφο ή φωτοτυπία) του τίτλου απο τον προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, δίχως ο μαθητής να διαγράφεται. Για την επιστροφή του τίτλου υπογράφει σε ειδικό βιβλίο του σχολείου ο κηδεμόνας αν ειναι ανήλικος ο μαθητής ή ο ίδιος ο μαθητής όταν ειναι ενήλικος.

β) Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του μαθητή σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 10 του Π.Δ. 294/79 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Π.Δ. 952/80.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα ου μαθητή ή του ίδιου αν ειναι ενήλικος
για τον τύπο του λυκείου τον τομέα το τμήμα ή την κατεύθυνση που επιθυμεί να παρακολουθήσει σε κάθε περίπτωση.

δ) Πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στα μητρώα της οποίας ειναι γραμμένος ο μαθητής στην περίπτωση που δεν έχει αστυνομική ταυτότητα ώστε να καταχωρηθούν τα στοιχεία του μαθητή που ορίζονται στο άρθρο 9 του Π.Δ. 294/79. Η επαγγελματική ιδιότητα του πατέρα αν δεν προκύπτει απο τα αναφερόμενα στοιχεία λαμβάνεται απο την αστυνομική ταυτότητα ή έγγραφη δήλωση του κηδεμόνα

Αρθρο 4
Εγγραφές Ελλήνων μαθητών ξένων σχολικών μονάδων
που λειτουργούν στην αλλοδαπή.

1. Ελληνες ή Ελληνες το γένος μαθητές που προσκομίζουν ενδεικτικό ή αποδεικτικό σπουδών ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο της μαθητικής τους κατάστασης σε ξένο σχολείο γενικής εκπ/σης που λειτουργεί στην αλλοδαπή εγγράφονται ως τις 31 Οκτωβρίου στις σχολικές μονάδες Μέσης ΤΕΕ, μετά τη λήψη της ισοτιμίας του αναφερόμενου αποδεικτικού τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της απόφασης αυτής και με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 1 του Π.Δ. 639/82 ΦΕΚ 130Α’.

2. Ελληνες ή Ελληνες το γένος μαθητές που προσκομίζουν ενδεικτικό ή αποδεικτικό σπουδών ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο της μαθητικής τους κατάστασης σε ξένο τεχνικό ή επαγγελματικό σχολείο που λειτουργεί στην αλλοδαπή μπορούν να εγγράφονται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος σε αντίστοιχη τάξη των σχολικών μονάδων της μέσης ΤΕΕ που λειτουργούν στην Ελλάδα. Για την εγγραφή τους απαιτείται λήψη ισοτιμίας απο το συμβούλιο τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΙΑΙΩΝ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (Ε.Π.Λ) και ΓΕΝΙΚΩΝ, ΚΛΑΣΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

1.Απόφοιτος Ε.Π.Λ. μπορεί να εγγραφεί σε τμήμα Γ’τάξης Τ.Ε.Λ. αντίστοιχο προς τον κύκλο της Β’τάξης του Ε.Π.Λ. που παρακολούθησε.

2.Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου εγγράφεται στη Β’τάξη Ε.Π.Λ. μόνο προκειμένου
να παρακολουθήσει στη Γ’τάξη τμήμα κλάδου προεπαγγελματικής εκπαίδευσης.

3.Η αντιστοιχία μεταξύ κύκλων Β’τάξης Ε.Π.Λ. και Τομέων Β’Τ.Ε.Λ. καθορίζεται με την Υ.Α. 232.1/64/Γ2/4010/17-9-86.

4.Απόφοιτος Γ’Ε.Π.Λ., ανεξάρτητα από τον κύκλο που είχε φοιτήσει στη Β’Λυκείου, μπορεί να εγγραφεί σε τμήμα Γ’τάξης Τ.Ε.Λ., που αντιστοιχεί στον Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών ή Πληροφορικής.

5.Μαθητής που μετεγγράφεται από την Β’τάξη Γενικού ή Κλασικού Λυκείου στη Β’τάξη Ε.Π.Λ. δεν επιτρέπεται να μετεγγραφεί εκ νέου στη Γ’τάξη Γενικού ή κλασικού Λυκείου.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Δ. 104/79, άρθρο 12

1.Οι μαθητές φοιτούν σε σχολείο στη περιοχή της μονίμου κατοικίας τους.

2.Σε πόλεις που λειτουργούν περισσότερα από ένα ομοιότυπα σχολεία, η
περιοχή του σχολείου,όπως και ο ανώτατος αριθμός των φοιτώντων μαθητών τους καθορίζονται με απόφαση του Προϊστάμενου Δ/νσης ή Γραφείου Δ/θμιας Εκπ/σης. Η περιοχή του σχολείου καθορίζεται με απόφαση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. εάν δεν μπορεί να την καθορίσει μόνο ένας Προϊστάμενος.

3.Εάν ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών υπερβεί την δυνατότητα κάποιου σχολείου, ο οικείος Προϊστάμενος μπορεί να άρει την υπεραριθμία των μαθητών με αυτεπάγγελτη υποχρεωτική μετεγγραφή ανάλογου αριθμού μαθητών. Εάν η άρση της υπεραριθμίας δεν μπορεί να συντελεστεί στην ίδια εκπαιδευτική περιφέρεια, τότε αποφασίζει το ΠΥΣΔΕ. Λαμβάνεται υπόψη και η επιθυμία των γονέων των μαθητών.

ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Δ. 104/79, άρθρο 13

1.Κηδεμόνας ανήλικου μαθητή είναι ο πατέρας ή η μητέρα του και όταν
λείπουν ή νόμου κωλυόμενου αυτός που κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα έχει την επιμέλεια του ή από πρόσωπο, που κατά περίπτωση ή μόνιμα εξουσιοδοτείται και είναι ενήλικο μέλος της οικογένειας.

2.Όταν ο κηδεμόνας δεν κατοικεί στην έδρα του σχολείου αντιπροσωπεύεται από ενήλικο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται εγγράφως και κατοικεί μόνιμα στην έδρα του σχολείου με δήλωση πουπροβλέπεται από το άρθρο 8 του Π.Δ. 1599/86.

3.Όπου αναφέρεται ο κηδεμόνας, νοείται ο αντιπρόσωπος που ορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και έχει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των Π.Δ. 104/79 και 294/79.

4.Κανένα στοιχείο δε γνωστοποιείται ούτε παρέχεται σε άλλο πρόσωπο εκτός από τον κηδεμόνα του μαθητή ή άλλο συγγενικό πρόσωπό κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου.

Albanian.

Kursi Regjistrimi 1.The regjistrimit të studentëve në shkollën e mesme apo shkollën e bëra nga themelimi i saj fiton të drejtën e pjesëmarrjes.
2.The e drejtë e fituar nga një student apo një titull të fortë për regjistrim pa provim ose pas një provim, ku kërkohet nga dispozitat e aplikueshme.
3.Os rekord do të thotë se regjistrimit vetëm dhe i parë i studentëve të dhënave nga neni 10 i Dekretit 104/79, PD 294/79, kartë stoAtomiko dhe regjistrojnë nxënësit në shkollë.
REGJISTRIMI mënyrën dhe afatin e regjistrimit në shkollat e mesme janë vetëm për studentët që janë të parët do të studimit A (të parë) të klasës.
1.In mënyrë që të regjistrohen nxënësit në klasën e parë të shkollës së mesme i vogël, që kanë selinë jashtë qendrave urbane, prindi e çdo nxënësi të paraqesë deri më 15 qershor, e fundit në shkollën fillore, F»in cila klasë të pranishëm, deklaratën e regjistrimit në një nga shkollat e mesme që veprojnë jashtë zonës urbane. Këto pasqyra janë ende në shkollë fillore. Përgjegjësia e drejtorit të shkollës fillore duke lënë certifikatat me listën e emrave të përcillet në shkollën e destinacionin e tyre me prova. <br> 2. Studentët që u diplomua Shkolla Fillore vitet e kaluara shkollore dhe dëshirojnë të regjistrohen në klasën e parë të shkollës së mesme hyrë në diplomë në duart e tyre Shkolla e lartë në të cilat të drejtë të regjistrohen.
3.A regjistrimin në klasën e parë të shkollave të mesme që veprojnë në zonat urbane ndjekur të njëjtën procedurë por transferimin e letrave me vlerë në shkollat e mesme është një vendim i përbashkët i Drejtorisë së menaxherit apo Zyra MC dhe A Arsimi i mesëm i caktuar asaj që të diplomuarit e shkollës fillore të detyruar hyri në çdo shkollë.
Ky kusht kufizuese nuk zbatohet për regjistrim në shkollat private të mesme në qendrat urbane.
4.For studentët e regjistruar në klasën e parë e diplomimit të shkollës së mesme të nxënësve dërguar në zyrtar e duhur shkollës dhe rekord shkollë. Në rastet kur nuk ka shkolla ekuivalente të lartë atëherë bono janë dërguar në shkollën e tyre të zgjedhur në qoftë se ajo është e vendosur jashtë qendrave urbane, për të mos regjistruar një shkollë themeluar me vendimin e Shefit të Departamentit ose Byroja e arsimit të mesëm do të jetë në përputhje me dispozitat e paragrafit 2 të nenit 12 të Dekretit 104/79. 5. Për regjistrimit në klasën e parë e shkollës nga nxënësit të Lartë shkolla private mesme, transferimin e letrave me vlerë është në shkollë private e tyre të zgjedhur ose më të afërt në shtëpinë e përhershëm të shkollës urbane të lartë në përputhje me nenin 12 të Fr. D. 104/79 dhe deklaratën e prindit.
mbajtësit 6.Mathites e shkollave të huaja që veprojnë në regjistrim të huaj, në përputhje me dispozitat e veçanta të zbatohet për ato (P.D.155/78).
7.On term»urban»means qytetet që janë më shumë se një Arsimi Shkolla e Mesme e Përgjithshme faksit.
nxënësit 8.Engrafes mund të bëhet deri në datën e kursit në vitin shkollor të mbuluara nga ky regjistrim. Pas kësaj date, brenda 10 ditëve nga se, në fund regjistrimi është subjekt i miratimit nga Drejtori i Departamentit ose Zyra MC Regjistro studenti pas 10 ditëve nga fillimi i klasave nuk është e lejuar. <br> 9. Për periudhën nga fillimi i kursit të saj deri në fund të Regjistro mungesat e nxënësve konsiderohen në mënyrë të plotë dhe të regjistruara në librin e studimit. <br> 10. Në rrethana të jashtëzakonshme dhe të ngjarjeve të paparashikuara, që Shef i Departamentit në fjalë ose Byroja e arsimit të mesëm do apo autoritetin e Ministrisë mund të vendosë për të miratuar në çdo kohë në vit didaktik, hyrja në fund të studentëve të shkollave të huaja ose e njohur greke që veprojnë jashtë vendit, nëse ata kanë të drejtë kur në secilin rast dispozitat e aplikueshme. Për studentët në këtë kategori është dispozita e nenit 9.
11.Gia regjistrimin e parë e studentëve në mbrëmje shkollat e mesme të shpalljes së një punëdhënës ose një vërtetim të shërbimit që punon gjatë ditës. Deklaratë nga punëdhënësi është autoriteti i policisë apo Drejtori i shkollës mbrëmje e cila dëshiron të regjistroheni për origjinalitetin e nënshkrimit. Për studentët të cilët ndjekin vetë njohjen e tyre profesionale të autoritetit të policisë që konfirmon që personi që ushtron profesionin e tij, mjeteve për jetesë (dhe Pre Neni 6. 1E/327/8, paragrafi 14, neni 5 ST5/71/3-12-86 bashkërisht nga Ministria e Arsimit dhe Presidentit të TEL dhe T. C. S.) 12. Me marrjen e letrave me bartur menaxherët zyrtare shkollë automatikisht të dhënat e regjistrimit të dhënë nga Neni 10 i Buletinit personale dhe Regjistrohu Studentët.
13.The lira në pajtim me dispozitat e aplikueshme të veçanta.
REGJISTRIMI, METENGRAFES Institucione nxënës i huaj (Dekreti 155/78, neni 12) 1,1. Nxënësit që veprojnë ligjërisht shkolla private greke jashtë vendit të regjistrohen ose transferimin përkatës shkollën e tyre të njohura publike vendase apo të huaja si dhe për të marrë një diplomë ekuivalente te shkollave publike, i nënshtrohen testit vendosje, promotive dhe certifikatat lënë, realizuar në dispozitat ekzistuese. Provimi është kryer nga shoqata e mësuesve të njohur shkollave greke jashtë vendit, pas miratimit ku, nga Zyra e Edukatorëve tion rinjve jashtë vendit, Ministria e jashtme dhe shkollat e pakicave e Arsimit.
2,2. Fondet nga shkollat publike të arsimit të përgjithshëm kualifikimet Qipro njihet si ekuivalente me ato të dhëna nga shkollat përkatëse publike në brendësi. Për studentët e shkollave private greke në Qipro, dispozitat e paragrafit të mësipërm.
Pjesëmarrja Guardians çdo viti shkollor (PD 104/79, neni 9), studentët 1.For hyri për herë të parë në shkollë të mesme apo shkollë të mesme në bazë të dispozitave të Artit. 8 kujdestar për çdo nxënës duhet të marrin pjesë në adresën e shkollës, deri para datës së fillimit natyrisht, që së pari hyri për të treguar se është kujdestar ligjor i studentëve.
2.The njëjtin detyrim dhe kujdestarët e studentëve të cilët janë tashmë të dhënat ngritur (PD 104/79, neni 10) 1. Të dhënat e regjistruara në kartelë individuale të studentit mbi të dhënat e para në një shkollë të gjatë studimi në këtë janë: Identifikimi: Emri, Emri, emri i babait, emrin e nënës, profesioni i ati, viti i lindjes. Komuna e cila është shkruar nga një numër i identifikimit të studentëve ose të popullsisë, fenë.
Data e hyrjes: Lloji i regjistrimit të titullit.
Performance Data: e plotë dhe kurs i përgjithshëm në të folur dhe me shkrim rezultatet dhe rezultatet vjetore.
Shifrat Pjesëmarrja dhe shkurtojë: mungesa totale gjatë tremujorit, e imponuar dënime ose nderit diskriminim pas një akt të organit kompetent.
prodhimit të të dhënave: Lloji i sigurimit sipas të cilit i hodhi poshtë transferimit të studentëve. (Dekreti presidencial 294/79, neni 9, paragrafi 2c).
Të dhënat Guardian: Mbiemri, emri dhe adresa e kujdestarit. (Personal shënim vetëm).
Nxënës në klasat e INTEGRIMIT (Dekreti presidencial 104/79, neni 11) në kuadër të dispozitave të paragrafit 7 të këtij dekreti regjistrimin në shkollën e mesme dhe të klasave të shkollës së mesme të përfshira në vijim: 1In klasën e parë të cilët kanë të drejtë të fuqishme se sa shkolla fillore, jo të nxitura nga B klasës, metengrafisan dhe atyre nga një shkollë tjetër për këtë klasë.
2.The V’taxi ato të nxitura nga A’taxi, ata që u promovua nga klasa në G’taxi, dhe ata metengrafisan një shkollë tjetër për këtë klasë.
3.The G’taxi ato të nxitura nga V’taxi kush e përsërit klasën, dhe ata metengrafisan një shkollë tjetër për këtë klasë.
4.Stin taksi D’të shkollave në mbrëmje që u promovua nga G’taxi e shkollave në mbrëmje, i cili në një shkollë tjetër metengrafin për klasë, dhe ata që përsërisin klasën. <br> 5. Ata që transferimi nga dita në klasa mbrëmje për të përshtaten me ato në nenin 18 të o kjo. D. (Arsim – E3 / 327 / 6 – 4-84 268V GG ‘/ 84) Neni 2 Rastet Ruaj të dhënat e nxënësve ndjekin, ose në END BIS promovuar dhe hyri në klasë tjetër hyri : A ‘. Në FUND: 1. Në klasën e parë: a) Mbajtësit e diplomimit të shkollës së mesme ose vërtetim që tregon N.309/79 tretë notat e shkollës exataxiou.
b) të diplomuarit e ulët teknike apo profesionale / shkollën ing ose agjent kolegj.
c) Nxënësit e shkollës teknike ose profesionale (lirimin e re) N.576/77. 2. Në klasën e B: a) të diplomuarit e teknike dhe profesionale / shkolla Con (version i ri) N.576/77. b) Mbajtësit e shkollës diplomë të arsimit të përgjithshëm.
c) të diplomuarit e çdo fushë të shkollës së mesme profesionale teknike apo në ndonjë shkollë apo tomeatechnikou profesionale për të fituar një tjetër shkallë.
d) universitare studentët në diplomën e shkollës së mesme nuk e kanë marrë atë mbetur në klasën e tretë në një ose më shumë kurse.
3. kurse në klasën e tretë: a) Mbajtësit e diplomë ose Profesionistë teknike / leavers it që nuk marrin një diplomë të specializuar grade epeidisti tretë mori pjesë përgatitore caktuar. Engrafiafti bërë një pjesë e studentëve të pranishëm në zonën e klasës B për të fituar një diplomë në specialiteti.
b) të diplomuarit e shkallës teknike dhe profesionale të shkollës së mesme në të njëjtën zonë dhe seksione të ndryshme. <br> C) Nxënësit e shkollave teknike dhe profesionale nuk secondary kanë marrë një diplomë në specialiteti që nga klasa e tretë mori pjesë në kurse përgatitore ose të kalimit të tij si një diplomë të diplomuarit e dështuar në një ose më Shumica e kurseve. Regjistrimi bëhet në një pjesë të zonës morën pjesë në klasën e B.
II. Në N.576/77 BIS: 1. Në klasën e parë: a) Mbajtësit e diplomë

Πηγή : http://www.pedia.gr

Σημείωση : Η μετάφραση έγινε στα Αλβανικά με ηλεκτρονικό πρόγραμμα και μπορεί να έχει κάποια λάθη!

Advertisements

Σχολιάστε »

Δεν υπάρχουν σχόλια.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Blog στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: